top of page
Wood

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021.09.01.

  

1. Mit tartalmaz ez a dokumentum?

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) meghatározzák a Vásárló és az F&M BÚTOR DESIGN, melynek tulajdonosa Tóth Ferenc között létrejövő szerződés (továbbiakban: „Szerződés”) tartalmát, így tartalmazza:

·    a cégünk (a Weboldal) fontosabb adatait, elérhetőségét,

·    az Önt, mint Vásárlót, és a bennünket, mint Szolgáltatót megillető jogokat és kötelezettségeket,

·    a Honlapunk használatával, a megrendelési folyamattal kapcsolatos információkat (pl.: megrendelés menete, szállítási és fizetési feltételek stb.)

·    a teljesítési határidők egyes szabályait,

·    a felelősségi szabályokat,

·    a szállítási és fizetési feltételeket,

·    a jótállásról szóló tájékoztatást,

·    az Ön rendelkezésére álló jogérvényesítési lehetőségek részletes bemutatását.

 

 

Fogalmak

 

Az ÁSZF-ben használt fogalmak meghatározásait az I. Mellékletben gyűjtöttük össze teljes körűen az Ön számára. A jobb szövegértés érdekében itt a törzsszövegben is egyes részeknél meghatározunk fogalmakat.

 

 

Technikai információk, kötelező tájékoztatások

 

A Honlap használatához szükséges technikai információkat, illetve a jogszabályok által előírt egyes más tájékoztatásokat, melyeket az ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon találja meg.

2. Vonatkozó jogszabályok

 

A Szerződésre irányadó jog Magyarország jogszabályai. Felsoroltuk a legfontosabb jogszabályokat, hogy Ön első kézből és teljesen hiteles forrásból is meggyőződhessen jogairól:

·    1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

·    1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

·    2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

·    151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

·    2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

·    2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (különösen a Hatodik Könyv)

·    45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 

·    19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

·    AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

·    AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

3. Bevezetés

 

Üdvözöljük az általunk üzemeltetett weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”).  

 

A Szerződés nyelve

 

A Szerződés nyelve magyar.

Alapvető információ: ki tesz ajánlatot és ki fogadja azt el?

 

A Weboldalon keresztül vagy azon feltüntetett telefonos és e-mailes elérhetőségeken keresztül Ön ajánlatkérésre jogosult, az ajánlattevő az F&M BÚTOR DESIGN képviseletében Tóth Ferenc. Amennyiben Ön a Weboldal ajánlatát elfogadja és ezt írásban emailen vagy papír alapú szerződésben rögzítjük, létre jön közöttünk a szerződés.

 

Alapvető információ: írásbeli-e a közöttünk létrejött szerződés?

 

A Weboldalon keresztül leadott ajánlatkérés után a személyes konzultációk során kialakult közös megegyezés szerint, a vásárlói igények alapján:

  • az egyedi bútor/bútorok tervezése

  • a bútor/bútorok legyártása

  • a bútor/bútorok kiszállítása

  • a bútor/bútorok beépítése

  • a szolgáltatások összértéke

  • a fizetési mód (hány részletben, készpénz/utalás)

  • egyéb egyedi igények

írásban való rögzítése alapján kötött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azokat az F&M BÚTOR DESIGN köteles 5 évig megőrizni, így az utólag hozzáférhető és megtekinthető. 

 

Megrendelés leadása, szerződés létrejötte

 

A megrendelések leadása kizárólag írásos úton lehetséges. e-mailen, vagy az F&M BÚTOR DESIGN által biztosított nyomtatványon.

 

Ön a Weboldal használata során tanúsított ráutaló magatartásával (jelölőnégyzet bejelölése, ajánlatkérést indító gomb leklikkelése) tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 

Magatartási kódex

 

A Weboldal magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

4. A Weboldal adatai

 

Név: F&M BÚTOR DESIGN

Tulajdonos: Tóth Ferenc e.v.

Székhely: 4465 Rakamaz, Szent István út 109.

Telefonszám: +3620 375 7040

E-mail: fmbutordesign@gmail.com

Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 56284443

Adószám: 57641342-1-35

Bejegyző bíróság/bejegyző hatóság: NAV

Értékesítési online felület (domain név): fmbutordesign.hu

Bankszámlaszám: 50453104-10009471

5. Részletes vásárlási feltételek

Regisztráció

 

A Weboldalon történő ajánlatkérésnek, megrendelésnek nem feltétele az érvényes regisztráció.

A Weboldalon nincs regisztrációs lehetőség.

 

Megrendelés folyamata

 

Termék megismerése, kiválasztása

 

Önnek lehetősége van a Weboldal felületén böngészni a Szolgáltatások és a Referenciák között, melyeket különböző szempontok szerint mutatunk be Önnek. Az egyes menüpontokra kattintva az adott oldalon található szöveges és képi információk alapján Ön láthatja alapvető szolgáltatásainkat és korábban elkészült egyedi bútorainkat. Feltüntetjük azok némely tulajdonságait, de részletes és lényeges tulajdonságaikról, jellemzőikről és árakról csak a személyes konzultáció folyamán és az Ön egyedi igényei alapján van értelme beszélni - hiszen minden bútorunk egyedileg tervezett és kivitelezett.

Számla

 

A Weboldal számlát állít ki az Ön vásárlásáról és a számlát papír alapon vagy e-mailben adja át/küldi el Önnek.

 

Fizetési módok

 

A megegyezés alapján létrejövő szerződés tartalmazza a fizetendő rész és végösszegek mellett a fizetési módot is

Megegyezés szerint a fizetési mód lehet készpénzes vagy átutalásos, ezt mindenkor az adott projekten belüli közös megegyezés alapján állapítjuk meg és írásban rögzítjük.

 

 

Szállítási feltételek

 

Általános tájékoztatás

 

Az egyedileg tervezett és kivitelezett bútorokat az F&M BÚTOR DESIGN a Vásárlói igényeknek és saját lehetőségeinek megfelelően az előre egyeztetett és szerződésben foglalt címre kiszállítja. Ha erre nincs módja a szállításról harmadik fél bevonásával gondoskodik.

 

 

Átvételi módok

 

1.  Házhozszállítás

Házhozszállítás esetén kérjük, hogy olyan szállítási címet adjon meg, ahol napközben elérhető.

 

Ha harmadik fél bevonásával történik a kiszállítás és Ön a megjelölt időpontban nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a bútorok átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a megadott elérhetőségek valamelyikén. Az értesítőn található szám segítségével lehetősége van a futárszolgálatnál új szállítási cím és időpont megadására, illetve egyeztetésére. Az így esetleg felmerülő többletköltség a Vásárlót terheli.

 

A futárszolgálat tehát összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Önnek felróható okból -, akkor a 3. kiszállítást a Weboldal csak akkor kísérli meg újból, ha Ön a megrendelés teljes ellenértékét átutalással a Weboldal részére már megfizette és a vételár a Weboldal számláján jóváírásra került.

 

A Weboldal fenntartja a jogot arra, hogy az egy megrendelésben szereplő bútorokat egyszerre szállítja ki, részszállítás teljesítését nem vállalja.

 

2.  Személyes átvétel

Amennyiben Ön a megrendelt bútort/bútorokat személyesen szeretné átvenni, erre lehetőséget biztosítunk. Az átvétel előtt kérjük várja meg, az átvétel lehetőségét megerősítő emailt vagy sms-t, amit a Weboldal vagy annak megbízottja küld meg Önnek.

 

 

Bútorok átvételével kapcsolatos tájékoztatás

 

A bútor(ok) átvételekor Ön köteles megvizsgálni, hogy a bútor/bútorok sérülésmentes(ek)-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson és/vagy a bútoro(ko)n, kérje az átadótól jegyzőkönyv felvételét. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem fogadunk el.

 

 

Szállítási határidő

 

A Weboldal a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb a megegyezés szerinti időpontban - az egyedi gyártási folyamatokat figyelembe véve is maximum az ezt követő egy héten belül köteles a Vásárló rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a bútorokat. Ezt a vállalást egyedileg tesszük.

 

A konkrét szállítási határidőt minden esetben a közös megegyezéssel létrejövő szerződés tartalmazza.

 

Kárveszély átszállása

 

Ha a Vásárló vállalja a Bútor(ok) kiszállítási címre történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a Vásárlóra, amikor a Vásárló vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a bútort/bútorokat. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a Vásárlóra, ha a fuvarozót a Vásárló bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem a Weboldal ajánlotta.

6. Tájékoztatás az elállási jogról és az elállási jog gyakorlásának szabályai

 

A Fogyasztó elállási joga

 

Fontos információ: az e pontban felsorolt jogok a fogyasztónak minősülő Vásárlókat illetik meg (továbbiakban: „Fogyasztó” – lásd még a Fogalommeghatározásokat az I. Mellékletben). Ennek megfelelően cégek, intézmények, közületek stb. (jogi személyek) nem gyakorolhatják az alábbiak szerinti elállási jogot.

Az F&M BÚTOR DESIGN kizárólag egyedi bútorokat készít, kifejezetten az adott Vásárló egyedi kérése és igényei szerint, így az elállási jogról szóló törvény szerinti általános jogok nem, hanem csak az alábbiak vonatkoznak rá:

 

A Fogyasztó elállási jogának kizárása

 

A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog az alábbi esetekben:

1.  a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

 

2.  olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

 

7. Jótállásról szóló tájékoztató

Hibás teljesítés

 

Egy bútor akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal, vagy bizonyíthatóan a szállítását megelőzően még akár a gyártási folyamatok vagy a gyártó gondatlanságából kifolyólag roncsolódott, esztétikailag vagy használhatóságát is tekintve sérült.

 

Nem minősül hibás teljesítésnek az, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy ismernie kellett.

Pl.: egy adott funkció vagy kialakítás a Szolgáltató hibáján kívül nem teljesíthető, kivitelezhető és ezt a felek belátják, ennek ellenére megegyezés, majd ez alapján szerződés születik.

 

Fogyasztói szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

 

 

Jótállás

 

Hibás teljesítés esetén a Weboldal jótállásra köteles a bizonyíthatóan őt terhelő hibák erejéig. A bizonyítás a Vásárló kötelezettsége.

 

A jótállási jogokat kizárólag a fogyasztónak minősülő Vásárló érvényesíthet.

 

A Weboldal által az egyes bútorokra vonatkozóan meghatározott jótállás időtartama a bútor/bútorok Vásárló részére történő átadását követő 1 év.

 

A Weboldal jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

 

Jótállás keretében érvényesíthető igények

 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén Ön:

·    elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Weboldalnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a bútor hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Önnek okozott érdeksérelmet.

 

·    ha a Weboldal a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ön – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Weboldal költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

Jótállási igény érvényesítését kizáró hibák

 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a bútor Ön részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

·    szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Weboldal, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

·    rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

·    helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

·    elemi kár, természeti csapás okozta.

 

 

8. Jogérvényesítési lehetőségek

 

Panaszügyintézés

 

Mikor tehet Ön panaszt?

 

Ön panaszt tehet a Weboldalnál a Weboldalnak és minden, a Weboldal érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, ami a bútor(ok)nak Ön részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.

 

 

Hogyan teheti meg panaszát?

 

Ön a panaszát írásban teheti meg.

 

 

Hol tehet Ön panaszt?

 

Ön a bútorral/bútorokkal vagy a Weboldal értékesítési tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait elsősorban közvetlenül a 4. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő.

Írásbeli panasz

 

A Weboldal a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja és intézkedik annak közléséről.  

 

A panasz elutasítása esetén a Weboldal az elutasítás indokáról tájékoztatja Önt. A panasz elutasítása esetén a Weboldal köteles Önt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Weboldal a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben a Weboldal és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Weboldallal való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a testület eljárását, illetve fordulhat a Weboldal székhelye szerint illetékes békéltető testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

 

·    Békéltető testületi eljárás

·    Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

·    Vitarendezési eljárás az EU online vitarendezési platformján keresztül

·    Bírósági eljárás kezdeményezése

 

Részletek:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

 

Ha Ön fogyasztói jogainak megsértését észleli, panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel a Weboldal piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. Az Ön egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez. 

 

Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU   

Online adásvételi szerződéssel összefüggő fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, akár határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a fenti linken keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

 

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a békéltető testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

 

Általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalokat jelölte ki a jogszabály. A kormányhivatalok elérhetősége: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek 

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

 

Békéltető testületek elérhetősége:

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Amennyiben a Weboldal a Fogyasztó panaszát elutasítja, úgy a Fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulni. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó a Weboldallal közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

 

A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában Fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Weboldal és a Fogyasztó között. Ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Weboldal kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

A békéltető testület eljárása a Fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. Az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

 

 

A kérelemnek tartalmaznia kell:

·    a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

·    a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

·    ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

·    a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

·    a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

·    a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,

·    a testület döntésére irányuló indítványt,

·    a fogyasztó aláírását.

 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Weboldal írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a Fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 

A Weboldalt a békéltető testületi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli. Ennek megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel. A Weboldalak jogsértő magatartása ellen kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, arról való eltekintésre nincs lehetőség, az nem mellőzhető a kis- és középvállalkozások esetén sem.

 

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet.

 

Az eljárás keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a Weboldal székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

A békéltető testület egyezséget próbál meg létrehozni a fogyasztó és a vállalkozás között, ennek hiányában pedig dönt az ügyben. Fontos, hogy a vásárló csak szerződésének teljesítésével, azaz egyedi jogvitájával kapcsolatban fordulhat a testülethez, más, a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó ügyben (pl. megtévesztés, ár feltüntetés, stb.) nem, ilyen esetben a békéltető testület átteszi az ügyet a fogyasztóvédelmi hatósághoz. 

 

 

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Amennyiben valamelyik elérhetőségi adat megváltozott, az alábbi linken tudja a legfrissebb elérhetőségi adatokat megtekinteni: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
Email: info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
Email: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu;
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
Email: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
Email: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
Email: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
Email: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
Email: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
Email: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
Email: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
Email: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
Email: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
Email:bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
Email: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
Email: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
Email: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
Email: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
Email: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
Email: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
Email: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
Email: zmbekelteto@zmkik.hu

A Webáruházat a békéltető testületi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli.

 

Bírósági eljárás kezdeményezése

 

Amennyiben a Vásárló nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. A pert keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevélhez csatolni kell minden olyan okiratot, annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Vásárló.

 

A keresetlevélben az alábbi információkat kell feltüntetni:

·    az eljáró bíróságot;

·    a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;

·    az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;

·    azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;

a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

9. Egyéb rendelkezések

Felelősség

 

A Vásárló a Weboldalt, annak felületét kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Weboldal nem vállal felelősséget a használat során felmerülő károkért a szándékosan vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

 

A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Weboldal használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

 

A Vásárló által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Weboldal jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Weboldal jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

 

A Weboldal oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más Weboldalak oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Weboldal nem vállal felelősséget.

 

Amennyiben a Vásárló a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, kérjük, hogy azt haladéktalanul jelezze a Weboldal felé. Ha a Weboldal jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

Szerzői jogok és azok megsértésének következményei

 

A Weboldal egésze, annak grafikus elemei, szövege, blogbejegyzésben írt cikkek és technikai megoldásai és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak. A Weboldal a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldal, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát, fotót és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása kizárólag magáncélú felhasználás céljából vagy a Weboldal előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

 

A fentiekben meghatározott, felhasználási engedély nélküli tartalom felhasználása esetén a Weboldal kötbér és/vagy sérelemdíj követelésére jogosult. A kötbér összege szavanként 1000 Ft, illetve képenként 50000 Ft. A szerzői jogi jogsértés dokumentálása tekintetében a Weboldal közjegyzői közreműködést vesz igénybe. A közjegyző jogosult az interneten elkövetett jogsértések tanúsítására, így közhitelesen igazolhatóak a közjegyző jelenlétében rögzített szerzői jogi jogsértések.

 

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vásárlónak a Weboldalon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

 

A Weboldal fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Weboldal által foglalt minden más domain névre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Weboldal adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Weboldal külön írásbeli engedélyt adott.

 

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Weboldal által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Weboldal adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

 

 

 

Jogról lemondás feltételei

 

Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Amennyiben a Weboldal valamely, jelen ÁSZF alapján őt megillető jogát nem gyakorolja, nem tekinthető az adott jogról történő lemondásnak.

10. Az ÁSZF egyoldalú módosítása, kizárások

 

Hogyan módosíthatjuk az ÁSZF-et?

 

A Weboldal jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárló Weboldalon történő előzetes tájékoztatása mellett egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá a Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell csak alkalmazni. Az ÁSZF módosítás nem visszamenőleges hatályú.

 

 

A szerződés teljessége, kizárások

 

A jelen ÁSZF és a Weboldalon elérhető tájékoztatók, valamint egyéb információk a Weboldal és Vásárló közötti szerződés teljes tartalmát magában foglalják.

Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát, a Weboldal és a Vásárló között, a korábbi üzleti kapcsolatukban kialakult szokás és gyakorlat. Továbbá a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

1. Melléklet

 

FOGALMAK

 

 

Felek: Weboldal és Vásárló együttesen.

 

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

Fontos: a békéltető testületek elött induló eljárásokat a fenti „Fogyasztó” meghatározáson kívül eső személyek is megindíthatják, ugyanis ebben a szűk körben a fogyasztó fogalma kibővül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezettel, egyházi jogi személlyel, társasházzal, lakásszövetkezettel, mikro-, kis- és középvállalkozással, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

Fogyasztói szerződés: Olyan szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül.

 

Honlap: A Weboldal által üzemeltetett elektronikus felület, amelyen keresztül a Vásárló a Szolgáltatóval kapcsolatba léphet, ajánlatot kérhet.

 

Jótállás: A Fogyasztó és a Weboldal között kötött szerződések esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti,

1.  a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

2.  a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

 

Szerződés: az F&M BÚTOR DESIGN, tulajdonosa Tóth Ferenc és Vásárló között a Weboldal igénybevételével, vagy anélkül létrejövő adásvételi szerződés.

 

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

 

Vásárló: a Weboldalon keresztül kapcsolatot felvevő és/vagy ajánlatot kérő személy, amely egyaránt lehet fogyasztó vagy nem fogyasztónak minősülő szervezet (jogi személy vagy annak nem minősülő más szervezet).

 

Weboldal: a jelen ÁSZF egyik szerződő fele, a 4. pontban meghatározott szervezet vagy egyéni vállalkozó.

LOGO_FEKNAR.png
bottom of page